Missie & Ambitie

Het Woningbouwatelier is opgericht om actuele vraagstukken op het gebied van wonen aan te pakken. Het jaagt concrete experimenten aan, haalt vernieuwende ideeën en concepten van papier en past ze toe in Almere. Dat levert inzichten op die bruikbaar zijn in de stad, de regio én elders in Nederland.

Context

Almere is de stad van het woonexperiment. De Fantasie, De Realiteit, Het Gewilde Wonen, Het Homeruskwartier, Nobelhorst, Oosterwold: het zijn stuk voor stuk iconen in de wereld van volkshuisvesting, stedenbouw en architectuur. Al sinds de eerste wijk eind jaren zeventig biedt Almere ruimte aan pioniers en zelfbouwers. Die traditie van vernieuwende woningbouw draagt in grote mate bij aan de identiteit en het imago van Almere. 


Het Woningbouwatelier is opgericht om nieuwe woonexperimenten aan te jagen. Het biedt een platform om kansrijke nieuwe ideeën en concepten uit te testen in de praktijk van de Almeerse stadsontwikkeling. Dit levert bijzondere woningen en wijken op. Het Woningbouwatelier wil de bestaande ontwerp- en bouwcultuur uitdagen, maar richt zich nadrukkelijk op ideeën voor reguliere, volwaardige en permanente woningbouw. Dit is een belangrijk verschil met veel andere (tijdelijke) proeftuinen en vrijplaatsen.

Missie

Almere staat voor een grote woningbouwopgave. Het Woningbouwatelier wil daaraan bijdragen door innovatie te stimuleren die de woningmarkt beter laat functioneren. Dat doen we door kansrijke, vernieuwende woonconcepten en bouwmethode te verkennen, te realiseren en daarvan te leren. De kennis en inzichten die dit oplevert worden actief en breed gedeeld. Zo kunnen ook steden elders in Nederland deze innovaties in de praktijk toepassen.

Visie

Het Woningbouwatelier benadert vraagstukken rondom bouwen en wonen vanuit een integrale visie op de leefomgeving. Het nijpende tekort aan betaalbare woningen is een belangrijk en urgent aandachtspunt, maar nieuwe woonbehoeften ontstaan ook door klimaatverandering, demografische verschuivingen, sociaaleconomische ontwikkelingen en beleidskeuzes. Het Woningbouwatelier staat voor een fundamentele verandering in de manier waarop we in Nederland onze steden en wijken vormgeven. Dit sluit aan bij een steeds bredere beweging. Wenkend perspectief is een duurzame ontwikkeling naar een circulaire economie en een gezonde, inclusieve samenleving.

Ambitie

De opgaven voor nu en de toekomst zijn zo complex en uitdagend dat een puur fysiek antwoord nooit volstaat. Daarom gaan de experimenten van het Woningbouwatelier verder dan architectonische showcases. Zo wil het Woningbouwatelier oplossingen aandragen voor actuele maatschappelijke vraagstukken. Deze oplossingen zijn niet alleen nieuw – in de zin van nog nooit in Almere of elders in Nederland gerealiseerd – maar vooral ook vernieuwend: gericht op structurele verandering van regels, manieren van doen, systemen en instituties in de wereld van bouwen en wonen. De herhaling/opschaling en toepasbaarheid van de concepten elders staat nadrukkelijk centraal.