WHO CARES

De vergrijzing en het veranderende zorglandschap vragen om een nieuwe kijk op wonen. Dit was in 2017 voor de Rijksbouwmeester aanleiding om samen met Stichting Humanitas en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving op zoek te gaan naar innovatieve ideeën over wonen en zorg als katalysator voor wijkvernieuwing. Dat leidde tot de prijsvraag Who Cares, waar het Woningbouwatelier met stadsdeel Almere Haven bij aansloot. Twee Almeerse initiatieven kwamen als winnaar uit de bus.

   
Status: IN UITVOERING

Who Cares: nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning

De laatste jaren is er een groeiende behoefte aan vernieuwende vormen die zorg, ondersteuning en wonen combineren. In Almere speelt dit vooral in stadsdeel Almere Haven, dat momenteel sterk vergrijst, waardoor een groeiende zorgvraag ontstaat die niet altijd intramuraal kan worden opgevangen.
Daarom besluit het Woningbouwatelier in 2016 om zich aan te sluiten bij de prijsvraag Who Cares, een initiatief van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en Stichting Humanitas. Deelnemers aan de prijsvraag worden uitgedaagd om te komen met nieuwe ideeën over wonen en zorg als katalysator voor wijkvernieuwing. Het Woningbouwatelier wil zo de meest innovatieve ideeën voor Almere ophalen en deze vervolgens toepassen in Almere Haven. Behalve Almere doen ook Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen mee aan de prijsvraag.

LAATSTE NIEUWS WHO CARES

Een kijkje bij BinnenHaven in Almere Haven

Een kijkje bij BinnenHaven in Almere Haven

Een kijkje bij BinnenHaven in Almere Haven Atelier Rijksbouwmeester nam voor hun magazine Panorma in de Parktijk een kijkje bij BinnenHaven in Almere Haven, één van de winnaars van Who Cares. Ze maakten een mooie video van Peter van Assche van Bureau SLA die momenteel...

Lees meer
Zorg dendert de wijken in…en we zijn niet klaar!

Zorg dendert de wijken in…en we zijn niet klaar!

Zorg dendert de wijken in…en we zijn niet klaar!Door: Claudia Laumans Zorg dendert de wijken in, mensen willen regie houden, gemeentes vinden het lastig om zorgdomein en vastgoeddomein te integreren. Op het Zorgsaam Wonen congres dat op 25 november plaatsvond in...

Lees meer
Een kijkje bij BinnenHaven in Almere Haven

Een kijkje bij BinnenHaven in Almere Haven

Een kijkje bij BinnenHaven in Almere Haven Atelier Rijksbouwmeester nam voor hun magazine Panorma in de Parktijk een kijkje bij BinnenHaven in Almere Haven, één van de winnaars van Who Cares. Ze maakten een mooie video van Peter van Assche van Bureau SLA die momenteel...

Lees meer

Twee winnaars in Almere Haven

De prijsvraag begint met een algemene ronde die landelijk 174 inzendingen oplevert. In een tweede ronde krijgen per deelnemende stad vijf teams de kans om hun voorstel uit te diepen. De teams uit Almere Haven werken in de zomerperiode van 2017 hun idee uit tot een plan, samen met 150 bewoners en professionals. Tijdens de Dutch Design Week selecteert de jury twee Almeerse teams als winnaar: Expeditie Haven met de Samenredzame Wijk en BloemkoolBurenbond met het Eigentijds Hof.

Samenredzame Wijk

Dit plan is gebaseerd op de kracht van de wijk. Uitgangspunt is wat bewoners zélf kunnen doen om hun wijk – samen met de gemeente en andere spelers – aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. Het plan behelst een integrale gebiedsgerichte aanpak rond woonzorgcentrum De Overloop en scholengemeenschap Meergronden. Lees het hele plan voor de Samenredzame Wijk.

Eigentijds Hof

Dit project koppelt twee bestaande initiatieven aan elkaar: Hedendaagse Hofjes en Burenbond. Burenbond is een beproefde methode om burennetwerken te versterken en te verbinden aan het professionele zorgnetwerk. Uit deze Burenbond komt een groep voort die in een coöperatievorm zelf een woonhofje gaat opzetten. Hier is nadrukkelijk ook plaats voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben, omdat een Carebnb deel uitmaakt van het hofje. In deze woning kunnen bewoners tijdelijk opgevangen worden en krijgen ze hulp en ondersteuning, waardoor ze niet meteen naar een zorginstelling hoeven. Lees het hele plan voor het Eigentijds Hof.

VERDERE UITWERKING

Onder leiding van het Woningbouwatelier worden de plannen in 2018 verder uitgewerkt. Dankzij een bijdrage van de gemeente en, in het geval van de Samenredzame Wijk, van Woonzorg Nederland kunnen de twee winnende teams hun ideeën organisatorisch en financieel detailleren. Na de zomer van 2018 liggen er twee verder uitgewerkte plannen klaar. Deze worden binnen de gemeente uitgebreid besproken met alle betrokken afdelingen (Wonen, Zorg, Gebiedsontwikkeling, Grondzaken), wat leidt tot een steunbetuiging van de wethouder voor realisatie van de projecten.

 

OP WEG NAAR EEN PILOT

Het Woningbouwatelier blijft zich volop inzetten voor de plannen. Het uiteindelijke doel is om middels één of twee pilots deze nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in regulier beleid te krijgen. Deze route doorlopen we in elk geval voor het project Eigentijds Hof dat, inmiddels de naam BinnenHaven heeft.

Om de pilots daadwerkelijk te kunnen realiseren, is onder meer een aanpassing noodzakelijk van het grondbeleid voor specifieke initiatieven in plaats van een eenmalige uitzondering. Dat kost tijd, en daarom zijn de pilots momenteel nog niet gerealiseerd. In beide projecten zit nu wel schot. De actuele stand van zaken is te volgen in de nieuwsberichten.

WHO CARES COMMUNITY OF PRACTICE

In 2018 krijgt de prijsvraag Who Cares een vervolg. Op initiatief van de Rijksbouwmeester en met steun van de ministeries van BZK en VWS wordt Who Cares community of practice opgezet. De community ondersteunt de implementatie van de ontwerpen van Who Cares en wil een inspiratiebron zijn voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg.
Who Cares community of practice is een netwerk van ontwerpers, professionals in wonen en zorg, bewoners en overheidsvertegenwoordigers van het Rijk en gemeenten, die werken aan nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing. Who Cares community of practice zoekt toepassingsmogelijkheden voor innovatieve vormen van wonen en zorg en onderzoekt knelpunten en oplossingen in de implementatie hiervan. Het Woningbouwatelier sluit hier met de twee initiatieven in Almere Haven actief op aan. Lees hier over de Who Cares community of practice.

 

WAAROM IN ALMERE HAVEN?

Almere Haven is een ideale locatie voor dit experiment. Veertig jaar geleden vestigden de eerste bewoners zich in dit stadsdeel, in een tijd dat de verzorgingsstaat nog in volle bloei was. Wie destijds ziek, revaliderend of oud was, ging naar een instelling of tehuis.

Vandaag de dag is dat allang niet meer zo. Mensen moeten de zorg tegenwoordig veel meer thuis organiseren. Dat is niet alleen de wens van de overheid, de meeste mensen willen zelf ook graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat kan echter alleen als woningen en wijken daarop ingericht zijn. Daarvoor zijn aanpassingen noodzakelijk; nieuwe vormen van wonen en zorg.

De actuele vragen rondom wonen en zorg zijn in Almere Haven het meest urgent. De eerste bewoners van destijds zijn de ouderen van vandaag. Voor hen én voor de generaties na hen willen wij het wonen in Almere toekomstbestendig maken. Daar zet het Woningbouwatelier zich met dit experiment dan ook actief voor in.

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Claudia Laumans door te mailen naar claudia@woningbouwatelier.nl

KIJKTIP: BEWONERS OVER ALMERE HAVEN

Hoe beleven inwoners van Almere Haven hun stadsdeel? Kennen ze hun buren? Hoe zien zij het voor zich als mensen die zorg nodig hebben thuis blijven wonen?