THEMA’S

Om onze ambities waar te maken, hebben we vijf thema’s vastgesteld. Bij onze experimenten staan altijd één of meerdere van deze thema’s centraal:

Vitalere stad en meer diversiteit in wijken

Almere is van oudsher een stad van nieuwbouw. Inmiddels vraagt de bestaande stad om onderhoud. Veel stadswijken van Almere zijn eenzijdig van karakter en gericht op het gezin. Ze bestaan hoofdzakelijk uit rijtjes grondgebonden eengezinswoningen met tuin. In de loop der jaren zijn de  woonwensen van consumenten echter veranderd. Ook demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en huishoudensverdunning hebben invloed op de woonbehoeften. Dit vraagt om innovatieve oplossingen om wijken aantrekkelijk en leefbaar te houden. Flexibiliteit en durf om te veranderen zijn hierbij noodzakelijk.

Initiatieven van bedrijven, instellingen en inwoners krijgen daarom steeds meer ruimte. Bij (nieuwe) woningbouwontwikkelingen is extra aandacht voor de woonwensen van mensen met bijvoorbeeld verschillende leefstijlen, inkomens, zorgvragen en huishoudenssamenstellingen.

Uitbreiding is soms nodig, maar vanuit het oogpunt van vitaliteit en flexibiliteit is het belangrijk om ook te kijken naar wat er al is. Door bijvoorbeeld leegstaand vastgoed te transformeren naar betaalbare woonruimte voor kleine huishoudens worden drie doelen tegelijk bereikt: de leegstand neemt af, het woningtekort gaat omlaag en de leefbaarheid verbetert.

Duurzame woningen

De reductie van CO2-uitstoot is een wereldwijde opgave. Almere wil zoveel mogelijk energieneutraal worden. In de bestaande woningvoorraad zijn er volop kansen om te komen tot verduurzaming. Zowel met het reduceren van de energievraag, het produceren van duurzame energie op of nabij het gebouw, als door hergebruik van materialen. Daarnaast is de uitdaging om bij nieuwbouw en stadsvernieuwingsprojecten de lat nog hoger te leggen: van energieneutrale woningen naar energieleverende woonwijken.

Betaalbare woningen

Almere heeft een tekort aan betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens, zowel in de sociale huursector, vrije huursector als (goedkope) koop. Ondanks de druk op de woningmarkt moet wonen voor iedereen betaalbaar blijven. Het is een opgave die vraagt om vernieuwing; in de bestaande woningvoorraad, in transformatie, door nieuwe modellen toe te laten voor eigendom en door te sturen op integratie van alle kosten van wonen.

Bewoner centraal

In Almere willen we de inwoners ruimte bieden om te wonen zoals ze willen. Enerzijds is er een passend woningaanbod nodig, zodat mensen een betaalbare woning kunnen vinden die past bij hun behoeften. Anderzijds moet er ruimte zijn voor bewoners om hun eigen keuzes te maken. Wanneer mensen zelf hun stad vormgeven, ontstaat een stad met trotse en betrokken bewoners. Zelfbouw en particulier opdrachtgeverschap is per definitie vraaggericht. Zo ontstaat een stad waar mensen met hart en ziel voor kiezen. Almere biedt al vanaf de eerste woningen ruimte voor zelfbouwers, (collectief) particulier opdrachtgeverschap en nieuwe woonconcepten.
Daarnaast wil Almere experimenteerruimte bieden aan ‘open source’-woningen en stedenbouwontwikkelingen in de praktijk, zodat de woonconsument steeds meer woonproducent wordt.

Voorbeeld voor anderen

Almere biedt ruimte voor woningbouwexperimenten, zowel fysiek als in het ontwikkelproces. We proberen daarmee antwoorden te creëren op vraagstukken door veranderingen in maatschappij en woonwensen. Dat gaat met vallen en opstaan. Vaak wordt gestart met de ontwikkeling van één of enkele concepten, maar het opschalen naar grotere volumes is altijd onderdeel van het vraagstuk. De kennis die we opdoen delen we actief.