Haalbaarheidsonderzoek pilots WhoCares

De initiatiefnemers achter de prijswinnende pilotplannen van prijsvraag Who Cares hebben op 2 november met wethouder Loes Ypma en Rijksbouwmeester Floris Alkemade de resultaten besproken van het haalbaarheidsonderzoek dat ze dit voorjaar uitvoerden.

Loes Ypma: “Ik ben enthousiast over de eigen regie die bewoners krijgen en over het feit dat hier veerkrachtige buurten worden gecreëerd, waar mensen, ook als ze zorg nodig hebben, thuis kunnen blijven. De plannen behoeven nog veel werk, maar we maken ons sterk om te kijken hoe we de initiatiefnemers vanuit de gemeente de hand kunnen reiken.”

Dat is goed nieuws voor de vele Havenaren, zowel bewoners als professionals, die in 2017 hebben meegewerkt aan ideeën rond langer thuis wonen als je zorg nodig hebt. Nu volgt veel werk rond financiering, bouwlocaties en organisatie, evenals mobilisatie van nog meer Havenaren.

Eigentijdse hof met woongenootschap

Het team BloemkoolBurenbond heeft een voorstel uitgewerkt, dat terecht zou kunnen komen naast de nieuwe sporthal. Het plan betreft een kwalitatief mooi, eigentijds Hof met heel verschillende woningtypes (eengezinswoning, appartement, tiny house, gezamenlijke ruimtes) dat zich plooit aan het bestaande park. Het team en een deel van de toekomstige bewoners hebben bekeken hoe het nieuwe hof hier terecht kan komen, waarbij de gemeente toezegde de plek vooralsnog niet anders in te vullen. De haalbaarheidstoets betreft dus een realistische bouwplek in Haven.

Naast het bedenken van een nieuwe, mooie buurt start dit plan met de oprichting van een Burenbond: een netwerk van bewoners die het leuk vinden om wat actiever bij elkaar betrokken te zijn. Het idee is dat uit dit netwerk een groep mensen ontstaat die samen met anderen het Hof willen bewonen en beheren: een woongenootschap. Het eigene van een woongenootschap is dat de bewoners zelf de regie hebben over de toekomst van het Hof. Het nieuwe hof is voor iedereen die graag prettig in Almere Haven wil wonen, en er is ook nagedacht over het feit dat iedereen wel eens zorg nodig kan hebben en dan ook graag thuis wil kunnen blijven. Daarom is er de Burenbond, en is er zelfs een CareBnB (‘logeerkamers met zorg’) voorzien in het Hof.

Het team heeft het plan al ver uitgewerkt en is onderwijl ook bezig om de Burenbond op te richten, want het zijn de leden die zich in het idee moeten kunnen vinden. Onderwijl wordt nog gewerkt aan financiering van de plannen. Als met de juiste financiering de gemeente groen licht geeft voor de lokatie, dan gaat de Burenbond in gesprek met de omwonenden over de invulling.

Samenredzame wijk

In het brede team ‘Expeditie Haven’ zitten onder meer Woonzorg Nederland, de Zorggroep Almere en welzijnsorganisaties De Schoor en Kwintes. De Zorggroep zocht als eigenaar en huurder van De Overloop al naar een vernieuwende invulling van het pand en de zorg, wat voor dit team aanleiding was om hun pilot in het gebied rond de Overloop uit te werken. 

De pijlers onder dit plan zijn: 

  1. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis: door de realisatie van aantrekkelijke nieuwe woonvormen zoals co-wonen en community-wonen, de ontwikkeling van een zorgcommunity ondersteund met slimme zorgtechnologie en de geleidelijketransformatie van Woonzorgcentrum De Overloop, van een introverte zorgwereld (intramuraal) naar een aantrekkelijke open leefwereld, die als ontmoetingsplek en zorgsatelliet veel meer deel uitmaakt van de wijk.
  2. (Bio)diversiteit: door het realiseren van de nodige diversiteit aan kwaliteit in groen, water, openbare ruimte, woonvormen voor alle leeftijden en inkomensgroepen en voorzieningen, waaronder de herpositionering van S.G. De Meergronden in Haven-Centrum in een meer geïntegreerde nieuwe ruimtelijke opzet.
  3. Alibi’s om te ontmoeten: door bijzondere buurtvoorzieningen en meer verblijfskwaliteit in openbaar gebied en groen.
  4. Bouwen aan wederkerigheid: door de vernieuwing die in Haven nodig is, niet vanzelfsprekend met professionele partijen te realiseren, maar -waar mogelijk- door middel van co-creatie met Havenaren.

Voor dit plan geldt dat het niet zomaar op deze manier uitgevoerd wordt. Zeker niet nu Havenaren eerst actief betrokken gaan worden bij het toekomstplan voor de binnenring van Haven in het kader van stedelijke vernieuwing en de bestemming van het voormalige politiebureau in het bijzonder. 

Het idee

In het plan zijn niet alleen de Overloop, maar ook het oude politiebureau, de Meergronden en het hele openbare gebied en de busbaan ter plaatse van De Meergonden en het voormalige politiebureau betrokken. 

Het idee in dit plan is om het voormalige politiebureau behouden te laten blijven met een multifunctionele invulling, waarbij gedacht wordt aan een kleine woontoren op één van de koppen. En de Meergronden zou een campus worden waar een (kleiner) schoolgebouw en woongebouwen voor verschillende doelgroepen samenkomen. De Overloop zou het lege terrein vóór het gebouw invullen door nog een klein appartementsgebouw toe te voegen voor mensen met een lichtere zorgbehoefte. Zowel in de Overloop als in de Meergronden komen ruimtes die door Havenaren gebruikt kunnen worden, zodat er meer interactie komt tussen Havenaren en zodat jongeren en ouderen niet in gescheiden werelden leven. En, heel belangrijk, het plan voorziet erin dat het hele gebied kwalitatief beter ingericht wordt met groen en ontmoetingsplekken en zo meer verblijfskwaliteit krijgt. Een elektronisch netwerk met gebruikmaking van nieuwe technologieën zou bewoners ook digitaal verbinden en ook eerste zorg op afstand mogelijk maken.

Proces

Voor nu zal het team de eerste stappen in gang zetten in het pand van De Overloop. Maar of het totaalplan uitgewerkt zal worden, zal blijken als de plannen in het kader van stedelijke vernieuwing gemaakt zijn met Havenaren.